Menu
0

Polisvoorwaarden

S2S PTC 20210701 Pagina 1 van 6
VOORWAARDEN VERZEKERING ELEKTRONISCHE APPARATUUR 2021
(01-07-2021)
Deze verzekering wordt tot stand gebracht en de schade wordt afgehandeld via QSX.
Schadevergoeding vindt plaats door het repareren of vervangen van het object zoals vermeld op het Polisblad.
1 Definities
De in dit artikel opgenomen woorden of namen hebben een specifieke betekenis en zijn daarom gedefinieerd. Woorden in het enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd.
1.1 Aankoopwaarde
Het, op de dag van de aankoop, benodigde bedrag voor het verkrijgen van het object.
1.2 Braak
Het onrechtmatig verbreken van afsluitingen met tot gevolg zichtbare schade.
1.3 Dagwaarde
De nieuwwaarde net vóór de schade, verminderd met een bedrag voor waardevermindering door ouderdom of slijtage.
1.4 Diefstal
Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren, met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te eigenen.
1.5 Eigen risico
Het bedrag dat per schade voor rekening van verzekeringnemer is, zijnde € 50,- per schade, tenzij op het Polisblad of elders in de polisvoorwaarden een ander bedrag is vermeld.
1.6 Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waaruit schade voortvloeit.
1.7 Mobiele telefoon
Draagbare mobiele telefoon exclusief accessoires en car-kits.
1.8 Object
De tablet, laptop, e-Reader of mobiele telefoon die is omschreven op het Polisblad.
1.9 Schade
Beschadiging van het object.
1.10 Verzekeraar
Lime Street Insurance PCC Limited - BASEL FIDES Insurance Cell.
1.11 Verzekerde
Verzekeringnemer, tenzij anders is vermeld.
1.12 Verzekeringnemer
Degene die als zodanig op het Polisblad is vermeld en met wie de verzekeraar deze verzekering is aangegaan.
1.13 Verzekerde som
Het als zodanig op het Polisblad vermelde bedrag zijnde de aankoopwaarde van het verzekerde object.1.14 Polisblad
Een Polisblad is een door of namens de verzekeraar afgegeven akte waarin de verzekeringsovereenkomst schriftelijk of digitaal wordt vastgelegd. Samen met de polisvoorwaarden en eventueel speciale clausules vormen zij de verzekeringsovereenkomst.
1.15 QSX Insurance is de verzekeringsintermediair van deze polis:
QSX Insurance, Bergweidedijk 2, 7418 AD Deventer
Telefoon: 088-0071007
E-mail: [email protected]
1.16 Harmony Service Center B.V., Postbus 21460, 3001 AL Rotterdam treedt namens de verzekeraar op als de administrateur van deze polis. Ook staat Harmony Service Center B.V. geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, als aangesloten onderneming by Harmony Financial Services B.V., AFM-vergunning nummer 12004420.
1.17 U wordt verzekerd door Lime Street Insurance PCC Limited Basel Fides Insurance Cell, gevestigd op de 3e verdieping, Development House, Saint Anne Street, Floriana FRN 9010, in Malta. Een verzekeringsmaatschappij die in Malta is geregistreerd onder nummer C50711 en onder toezicht van de Malta Financial Services Authority valt.
2 Grondslag
2.1 Door verzekeringnemer verstrekte gegevens
De basis van deze verzekering wordt gevormd door de gegevens zoals die door verzekeringnemer schriftelijk of elektronisch zijn verstrekt voorafgaand en tijdens de verzekeringsperiode.
2.2 Onzekerheidsvereiste
Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid zoals bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, waarop aanspraak tot vergoeding wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering:
a. onzeker was dat deze zou plaatsvinden;
b. onzeker was dat daaruit schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van de omstandigheden nog zou ontstaan.
3 Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied is de gehele wereld.
4 Verzekeringsperiode
4.1 Begin van de verzekering
De verzekering begint op de ingangsdatum die op het
Polisblad en/of de factuur is vermeld.
4.2 Periode
De verzekering wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven op het Polisblad. De verzekering eindigt automatisch en van rechtswege op de einddatum zoals vermeld op het Polisblad.
S2S PTC 20210701 Pagina 2 van 6
4.3 Einde verzekering
4.3.1 Tussentijds opzeggen
Verzekeraar kan de verzekering tussentijds schriftelijk
opzeggen:
a. indien verzekeringnemer drie maanden na de
premievervaldatum de premie niet heeft betaald, of
b. indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt, of
c. indien de schade opzettelijk wordt veroorzaakt of
opzettelijk wordt vergroot door verzekerde, of
d. na melding van een schade, mits binnen een periode van twee maanden nadat een schade is uitgekeerd of dekking is afgewezen.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de opzeggingsbevestiging wordt genoemd. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.
Verzekeringnemer kan de verzekering tussentijds schriftelijk opzeggen na melding van een schade, mits binnen een periode van twee maanden nadat een schade is uitgekeerd of dekking is geweigerd.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de opzeggingsbevestiging wordt genoemd. Er geldt een opzegtermijn van een maand.
Verzekeringnemer kan de verzekering ook tussentijds schriftelijk opzeggen als niet akkoord wordt gegaan met een voorstel tot wijziging van premie en/of voorwaarden van de verzekeraar.
4.3.2 Onmiddellijke opzegging
Verzekeraar kan de verzekering bovendien tussentijds en met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen:
a. indien verzekeringnemer de verzekeraar bij het aangaan van de verzekering onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd met de opzet om verzekeraar te misleiden, of
b. indien verzekeringnemer de verzekeraar bij het aangaan van de verzekering onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd en verzekeraar bij de kennis van de ware stand van zaken die verzekering niet zou hebben gesloten.
Verzekeringnemer kan de verzekering binnen 14 dagen na de totstandkoming van deze verzekering, dat is bij ontvangst van het Polisblad, tussentijds schriftelijk opzeggen per ingangsdatum.
5 Einde dekking objecten
In het geval de kosten van herstel of vervanging hoger zijn dan de dagwaarde, vergoedt de verzekeraar de dagwaarde.
In dit geval eindigt de dekking.
Als een gedekte schade wordt vergoed in de vorm van vervanging van het object blijft deze verzekering op dezelfde wijze gelden voor het vervangende object.
6 De dekking
6.1 Nadat de uitlevering van het object aan de gebruiker of koper heeft plaatsgevonden biedt deze verzekering dekking voor de volgende soorten schade:
a. elke plotselinge en onvoorziene beschadiging van het object als gevolg van een van buitenkomend onheil waaronder in ieder geval in begrepen:
− breuk in het beeldscherm;
− audiopoorten, stroomconnectoren, netwerkpoorten of USB-poorten die zijn ingedrukt of afgebroken;
− scheuren of gebreken in de behuizing van het object;
− vloeistof en/of sporen van vocht;
− het missen van toetsen in het toetsenbord.
b. verlies van het object door diefstal na braak of geweldpleging tegen verzekerde.
In verband hiermee gelden de volgende eisen:
− Voor een object dat zich bevindt in een gebouw dient de braak aan de buitenzijde te hebben plaatsgevonden;
− Diefstal in scholen is uitsluitend verzekerd indien er zichtbare sporen van braak (verbreking sluitwerk) aan de lockers aanwezig zijn.
− Voor een object dat zich bevindt in een vervoermiddel dient de braak van buitenaf te hebben plaatsgevonden. Dekking voor diefstal uit een vervoermiddel bestaat uitsluitend als het object niet zichtbaar is opgeborgen in een afgesloten bagageruimte en de diefstal heeft plaatsgevonden tussen 06.00 uur en 23.00 uur.
c. een defect van het object nadat de periode waarin een beroep op vergoeding op basis van een garantie of servicepakket van een fabrikant is verstreken.
6.2 Voorwaarden voor dekking:
De verzekering is van kracht zolang het object conform de voorschriften van de fabrikant:
a. gereed is voor gebruik dan wel wordt gebruikt;
b. wordt gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd.
Voorwaarde voor dekking is dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens de verzekeringsperiode en de schade tijdens de verzekeringsperiode of binnen vier maanden na de einddatum bij QSX is gemeld.
7 De vergoeding
Verzekeraar vergoedt een gedekte schade in de vorm van herstel of vervanging van het object.
Verzekeraar vergoedt een gedekte schade uitsluitend als herstel plaatsvindt door een door QSX aangewezen reparateur of als vervanging plaatsvindt door een door QSX aangewezen leverancier.
Als vervanging plaatsvindt wordt het object vervangen door een object met dezelfde of minimaal gelijkwaardige specificaties.
S2S PTC 20210701 Pagina 3 van 6
In het geval de kosten van herstel of vervanging hoger zijn dan de dagwaarde vergoedt de verzekeraar de dagwaarde. In dat geval eindigt de dekking.
Voor Laptops wordt de dagwaarde als volgt bepaald:
Voor het tweede verzekeringsjaar geldt dat de dagwaarde gelijk is aan 80% van de verzekerde som (aankoopwaarde).
Voor het derde verzekeringsjaar geldt dat de dagwaarde gelijk is aan 60% van de verzekerde som (aankoopwaarde).
Voor het vierde verzekeringsjaar geldt dat de dagwaarde gelijk is aan 40% van de verzekerde som (aankoopwaarde).
Voor iPads is geen afschrijving van toepassing.
Er geldt een eigen risico € 50,- (objecten met een aanschafwaarde beneden de € 500,-.) en € 75,- voor objecten met een aanschafwaarde boven de € 500,-. Voor gedekte diefstal geldt een eigen risico van 25% van de nieuwwaarde.
Per schade zal nooit meer dan de verzekerde som worden vergoed.
Bij vervanging van het object en bij vergoeding van de dagwaarde wordt de verzekeraar eigenaar van het beschadigde of gestolen object.
8 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking:
8.1 Esthetische beschadigingen
Voor esthetische beschadigingen zoals schrammen, krassen en deuken die de goede technische werking van het object niet beïnvloeden;
8.2 Schade aan software en/of data
Voor schade aan software en/of data;
8.3 Opzet of roekeloosheid
Voor schade die met opzet of door roekeloosheid is veroorzaakt;
8.4 Normale voorzichtigheid
Voor schade of verlies waarbij verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen of verwijtbaar heeft gehandeld, zoals:
a. schade door vervoer van een object zonder verplichte bescherming (bij aanschaf van bepaalde objecten wordt aangegeven welke bescherming door QSX is verplicht). Wanneer geen sprake is van verplichte bescherming dient bij vervoer gebruik te zijn gemaakt van adequate bescherming;
b. onverklaarbaar verlies of vermissing van het object, het laten liggen of vergeten van de apparatuur (onbeheerd achterlaten van de apparatuur) en zakkenrollerij en ook ontneming, ontfutseling, afname zonder vormen van geweld;
c. schade tijdens verzending omdat het object niet goed is verpakt;
d. gevolgschade van het niet uitvoeren van een gedekte schade.
8.5 Garantie
Voor schade die vergoed wordt onder een garantie of servicepakket van een fabrikant;
8.6 Waardevermindering
Voor de afname van de waarde van het object door beschadiging, die niet wordt opgeheven door het herstel van de beschadiging;
8.7 Corrosie, erosie, slijtage en ander geleidelijke achteruitgang voor schade veroorzaakt door corrosie, erosie, slijtage en andere geleidelijke achteruitgang;
8.8 Reparatie/onderhoud
Voor beschadiging die het gevolg is van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die zonder voorafgaande toestemming van QSX zijn verricht;
8.9 Schade door een derde
Voor schade waarvoor een derde aansprakelijk is tenzij die derde een inwonend gezinslid of een medeleerling is. Schade aan mobiele telefoons waarvoor een medeleerling aansprakelijk is, blijft echter uitgesloten;
8.10 Bruikleen
Voor schade gedurende de periode dat het object door de verzekerde aan een ander in bruikleen is gegeven (anders dan in de relatie school ten opzichte van een leerling);
8.11 Natuurrampen
Voor schade veroorzaakt door:
a. aardbeving, aardverschuiving, vulkanische uitbarstingen of andere natuurrampen.
b. overstromingen als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen;
8.12 Molest en atoom
Voor schade veroorzaakt door:
a. groot molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, ontleend aan de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 onder nummer 136/1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage);
b. atoomkernreacties, ongeacht de oorzaak en in welke vorm dan ook;
8.13 Fraude
Voor schade waarbij sprake is van fraude door een verzekerde. Fraude is een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid dan wel worden verzwegen.
9 Verplichtingen van verzekerde en verval
van rechten
9.1 Melden
Verzekerde dient QSX, zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot een vergoedingsplicht voor de verzekeraar, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk hiervan in kennis te stellen.
Verzekerde dient de instructies van QSX op te volgen.
S2S PTC 20210701 Pagina 4 van 6
Het schadeformulier is te vinden op
www.123schademelden.nl.
Dit formulier dient in alle gevallen binnen 48 uur na het ontstaan van de schade volledig te worden ingevuld volgens de instructies van QSX. Verzekerde dient alle benodigde documenten te mailen aan [email protected].
9.2 Informatie
Verzekerde dient QSX zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, in het bezit te stellen van alle voor de behandeling van de schade van belang zijnde informatie.
9.3 Andere verzekering(en)
Verzekerde zal aan QSX opgave doen van andere verzekeringen indien blijkt dat door deze verzekering gedekte schade eveneens onder (een) andere verzekering(en) is (zijn) gedekt of daarop gedekt zouden zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan.
Als blijkt dat een door deze verzekering gedekte schade eveneens onder een andere verzekering is gedekt of daarop gedekt zou zijn als deze verzekering niet zou hebben bestaan, geldt dat onderhavige verzekering uitsluitend de schade vergoedt die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak kan maken respectievelijk dekking biedt voor het verschil in voorwaarden.
9.4 Medewerking
Verzekerde dient zijn volledige medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden.
9.5 Beredding
Verzekerde is verplicht maatregelen te treffen om door de verzekering gedekte schade af te wenden of te beperken.
9.6 In kennisstelling/ aangifte
In geval van beschadiging of diefstal van het verzekerde object is verzekerde verplicht:
9.6.1 bij diefstal aangifte te doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden;
9.6.2 bij beschadiging veroorzaakt door een derde de identiteit van deze derde kenbaar te maken.
9.7 Verval van rechten
Indien verzekerde de in de artikelen 9.1 t/m 9.6 genoemde verplichtingen niet of niet volledig nakomt en verzekeraar hierdoor in een redelijk belang is geschaad, komt het recht op uitkering onder deze verzekering te vervallen.
9.8 Bij tegenstrijdigheid over uw verplichtingen gaat de informatie op uw dekkingsbevestiging boven dit document en gaat de informatie in dit document boven andere schriftelijke informatie. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk aan u door ons is gecommuniceerd.
10 Schadevaststelling en kosten
10.1 Overleg
De schadevaststelling zal geschieden in onderling overleg tussen QSX en verzekerde. Als zij het niet eens kunnen worden zal in gezamenlijk overleg een onafhankelijk deskundige worden ingeschakeld.
10.2 Honoraria en kosten
Honoraria en kosten van de deskundige komen voor rekening van de verzekeraar.
11 Wijzigingen premie en/of voorwaarden
11.1 Tussentijds aanpassen.
Verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor bepaalde groepen verzekeringen tussentijds aan te passen, op een door verzekeraar te bepalen datum. Verzekeraar zal verzekeringnemer twee maanden voor de datum van de aangekondigde aanpassing schriftelijk in kennis stellen van deze aanpassing.
11.2 Weigering aanpassing.
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing te weigeren als deze leidt tot een premieverhoging en/of beperking van de dekking. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te maken dient hij verzekeraar daarvan voor de datum van de aangekondigde aanpassing schriftelijk kennis te hebben gegeven. De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van de aanpassing.
11.3 Geen recht tot weigeren.
Verzekeringnemer heeft niet het recht om de aanpassing van premie en/of voorwaarden te weigeren indien de aanpassing:
a. van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, of
b. een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt, of
c. een uitbreiding van de dekking zonder premieverhoging inhoudt.
11.4 Aanpassing akkoord.
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn recht om de aanpassing van premie en/of voorwaarden te weigeren dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe premie en/of voorwaarden.
S2S PTC 20210701 Pagina 5 van 6
12 Premie
12.1 Betaling premie
Verzekeringnemer dient premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen.
Periodieke premie
Bij periodieke premie wordt de aanvangspremie na het afsluiten van de verzekering via automatische incasso van de rekening van verzekeringnemer geïncasseerd. Vervolgpremies zullen rond de premievervaldatum door middel van een automatische incasso van de rekening van verzekeringnemer worden geïncasseerd.
Eenmalige premie
Eenmalige premie wordt door verzekeringnemer voldaan direct bij het afsluiten van de polis. Dit gebeurt per directe betaling, factuur of door middel van automatische incasso door QSX.
12.2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet betaalt of weigert te betalen, wordt - zonder dat een aanmaning door QSX is vereist - geen dekking verleend ten aanzien van schade. Onder aanvangspremie wordt verstaan de premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd wordt.
Er is sprake van wanbetaling als de premie niet is voldaan binnen dertig dagen te rekenen vanaf de datum op het betalingsverzoek (aanvangspremie).
12.3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie.
Indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet of niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle schade ontstaan vanaf de 15e dag nadat QSX de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.
Er is sprake van wanbetaling als de premie niet is voldaan op de premievervaldag (vervolgpremie).
12.4 Premiebetaling blijft verplicht
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van de in artikel 12.2 en artikel 12.3 genoemde periode dat geen dekking wordt verleend de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen.
12.5 Herstel van dekking
De dekking wordt weer van kracht na de dag waarop al hetgeen verschuldigd is door QSX is ontvangen.
12.6 Premierestitutie bij tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering heeft
Verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarover de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van administratiekosten. Er is geen recht op terugbetaling bij opzegging in verband met de opzet om de verzekeraar te misleiden.
13 Overdracht van rechten
Het is - op straffe van verval van recht op dekking - niet toegestaan deze verzekering of rechten onder deze verzekering op welke wijze dan ook over te dragen, dan wel om rechten krachtens deze verzekering in feite door een derde op naam van verzekerde te doen uitoefenen.
14 Gegevens
14.1 Mededelingen
Verzekeraar en verzekerde kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan QSX doen.
14.2 Persoonsgegevens
Informatie van betrokkene is of zal worden verzameld of ontvangen door QSX. QSX zal persoonsgegevens beheren overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. QSX heeft persoonsgegevens nodig om verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen leveren.
QSX verzamelt slechts de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals naam, adres, contactgegevens, identificatiegegevens, financiële informatie en risicogegevens.
In verband met verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen verzekeraars gegevens ook raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS te Den
Haag. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Het privacy- en gebruikersreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Dit is te raadplegen via de website:
https://www.stichtingcis.nl/nl-nl/regelgeving.aspx.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van QSX van toepassing.
Deze verklaring kunt u terugvinden op de site:
http://www.QSX-insurance.com
15 Klachtenregeling
Klachten ten aanzien van deze verzekering kunnen schriftelijk worden ingediend bij QSX:
QSX Insurance
Bergweidedijk 2, 7418 AD Deventer
Telefoon: 088-0071007
E-mail: [email protected]
Als de klacht niet naar de wens van de indiener is opgelost kan de klacht worden ingediend bij de administrateur van deze polis:
Harmony Financial Services B.V., Postbus 21460, 3001 AL Rotterdam, 010-2068678.
Als de klacht nog niet naar de wens van de indiener is opgelost kan, voor zover de indiener optreedt in de hoedanigheid van consument, de klacht worden ingediend bij:
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop uw vraag of klacht is behandeld, neem dan contact met ons op, Lime Street Insurance PCC Limited - BASEL FIDES Insurance Cell, gevestigd op de 3e verdieping, Development House, Saint Anne Street, Floriana FRN 9010, in Malta.
Indien u van mening bent dat uw vraag of klacht door beide instanties niet naar behoren is afgehandeld, kunt
S2S PTC 20210701 Pagina 6 van 6
de volgende instantie verzoeken uw vraag of klacht in behandeling te nemen:
a. In Nederland:
Het KiFiD.
Harmony Service Center B.V. is als aangeslotene bij Harmony Financial Services B.V. aangesloten bij deze onafhankelijke bemiddelingsinstantie met aansluitnummer 300.001913.
Het KiFiD is te bereiken op het volgende adres:
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Website: www.kifid.nl
b. Op Malta:
The Office of the Arbiter for Financial Services
First Floor, St Calcedonius Square
Floriana FRN1530, Malta
Telefoon: (+356) 21249245
E-mail: [email protected]
Website: www.financialarbiter.org.mt
Als de indiener geen gebruik kan of wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of als de uitkomst daarvan niet bevredigend is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter als genoemd in artikel 16.
16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die uit de verzekering en de uitvoering daarvan mochten voortvloeien en die niet ingevolge de klachtenregeling worden opgelost, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde sector van een Rechtbank, die in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd is over dergelijke geschillen te oordelen.
17 Communicatie via e-mail
Bij het aanvragen van deze verzekering heeft verzekerde aangegeven akkoord te gaan met het via e-mail communiceren. In verband hiermee is verzekerde bij het aannemen van een nieuw e-mailadres verplicht dit door te geven aan QSX. Gezien het digitale karakter van deze verzekering vindt correspondentie alleen plaats via e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van verzekerde om de e-mails over deze verzekering te openen en te lezen.
18 Opschortende voorwaarde
Het kan verboden zijn dat de verzekeraar een verzekeringsovereenkomst met deze verzekeringnemer sluit. Er bestaat nationale en internationale wet- en regelgeving waaruit dit volgt.
Deze overeenkomst komt niet tot stand als verzekeringnemer of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. De verzekeraar toetst dit achteraf. Daarom is een "opschortende voorwaarde” van toepassing.
De toetsing wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Als verzekeringnemer of een belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op het Polisblad vermelde ingangsdatum. Als een persoon wel voorkomt informeert QSX of de verzekeraar de verzekeringnemer daarover. QSX of de verzekeraar doet dit in ieder geval binnen twee maanden nadat het Polisblad is opgemaakt.
De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing blijkt dat het niet verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van verzekeringnemer of een belanghebbende.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis